Kişisel Verilerin Korunması

Desnar Filo Kiralama (Desnar olarak anılacaktır.) tarafında yönetilmekte olan desnarfilo.com (site olarak anılacaktır.)adresindeki internet sitesi ile elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği konusunda durumun hassasiyetinin bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bilinçle Desnar’ın sitesinin kullanımı sırasında elde edilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır.)’na uygun olarak işlenip muhafaza etmekteyiz.

Desnar bu durumun sorumluluğunun farkındalığı ile Kanun’da tanımlandığı şekilde ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda detayları anlatılan kapsam ve koşullarda mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

1. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca, Desnar veri sorumlusudur ve kişisel verileriniz Desnar tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Kişisel veriler

Desnar Tarafından farklı metotlarla toplanan veriler kullanıcının kullandığı hizmetlere bağlıdır.

Bu madde altında, Desnar tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kanun uyarınca kişisel verilerin hangilerinin olduğu  beriltilmiştir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz
Finansal Bilgi Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
İtibar Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Olay Yönetimi Bilgisi Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Desnar tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri Basta hizmet sözleşmesi gereği olmak üzere, şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikâyet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;
Kimlik Doğrulama Bilgileri Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;
Demografik Veriler Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sik kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikâyet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;
Kullanım Verileri ve Sik Kullanılanlar Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlara, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikâyet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;
Çerez Verileri Kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlara, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikâyet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;
Ödeme Verileri Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlara, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;
Seyahat Verileri Sözleşmenin kurulması ve ifası, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, is geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlara, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikâyet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi

Yukarıda tanımladığımız üzere toplanan kişisel verileriniz Desnar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için Desnar ile is ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için Desnar tarafından is ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali isleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme Sartları ve amaçları dahilinde islenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Desnar Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda yurtiçinde  ya da yurt dışında aktarabilmektedir.

Bu şartlar dahilinde Desnar aşağıdaki tabloda kategorize edilmiş taraflara veri aktarımı yapabilmektedir.

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU KAPSAM AKTARIM AMACI
İş Ortağı Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Tedarikçi Şirket’ten aldığı talimatlar doğrultusunda ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
İştirak   Şirket’in iştiraki olan şirketler İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

 

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel Kurum Hukuken Şirket’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Desnar sizlere daha iyi bir deneyim yaşatmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmaktadır.

Doğrudan Firmaya Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet ’in ifası için ve Desnar’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, Firmaya Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Firmaya pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, araç kiralama rezervasyon-satış bilgileri, fatura bilgileri, demografik veriler bu tür verilere girmektedir.
Platformumuzu Küllendiğiniz Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Firma’nın sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve tercih edilen destinasyonlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

Bu yöntemler ile toplanmış olan kişisel verileriniz Kanun’un 5. Ve6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun şekilde işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Desnar’a iletmeniz durumunda Desnar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde FIRMA tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Desnar’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakki saklıdır.

Başvurunuzda;

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.